Обществени поръчки

  • Изготвяне на документации за провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП;
  • Процесуално представителство пред КЗК и ВАС във връзка с обжалването на актове, свързани с процедурите за възлагане на обществени поръчки;

Процесуално представителство пред компетентния съд при:

  • Съдебни искове за установяване извършването на нарушения на авторскоправните режими на закрила и претендирането на парични обезщетения за неправомерно ползване на авторски произведения